Naar hoofdinhoud
Terug naar regio keuze

Netwerk

Algemeen

Al vanaf begin 2004 is in de regio Oss-Meierijstad-Maashorst een Netwerk Palliatieve Zorg actief. Het Netwerk wordt sinds 1 januari 2017 bemenst door:

 • Monique van den Broek, netwerkcoördinator;
 • Lucia van Iersel, beleidsmedewerker;
 • Carolien Raap, medewerker deskundigheidsbevordering en;
 • Sandra van ’t Westeinde, secretaresse.

De activiteiten binnen het Netwerk en de coördinatieactiviteiten worden enerzijds betaald door VWS uit een landelijke subsidieregeling (de regeling Palliatieve Terminale Zorg/Netwerken palliatieve zorg) en anderzijds worden de activiteiten voortkomend uit het werkplan betaald uit subsidiegelden van derden.

Voor de uitvoering van de activiteiten werkt het Netwerk nauw samen met de zorginstellingen in de regio, met de huisartsen, met de organisaties van vrijwilligers en mantelzorg in de regio van het Netwerk.

Doel

Een belangrijk doel van het netwerk is de afstemming en samenwerking bevorderen tussen de verschillende zorgvoorzieningen, beroepsbeoefenaren en vrijwilligers op het gebied van palliatieve terminale zorg door met elkaar:

 • de kwaliteit van de palliatieve terminale zorg te verbeteren
 • lacunes in deze zorg op te vullen.

Taken

De volgende taken, functies en werkzaamheden ten behoeve van het Netwerk worden door de medewerkers van het Netwerk uitgevoerd:

 • Het blijven werken aan de kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg.
 • De netwerkcoördinator en de beleidsmedewerkers onderhouden in principe met alle organisaties, die zich op professionele dan wel op vrijwillige basis met deze zorg bezig houden, contact;
 • Het kritisch blijven volgen van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het terrein van palliatieve zorg, en hier op inspelen. Te denken valt aan WMO, CIZ, HOV, IKNL, KNMG, Agora, Stichting Fibula, e.a.
 • Het signaleren van zaken met betrekking tot palliatieve zorg op beleidsniveau bij diverse instanties.
 • Coördinatie- en communicatiepunt zijn voor de palliatieve zorg in de regio
  Oss-Meierijstad-Maashorst.
 • Het verzorgen van publieksvoorlichting over palliatieve zorg in algemene zin en meer specifiek de mogelijkheden voor palliatieve zorg in de regio Oss-Meierijstad-Maashorst.
 • Het initiëren en ondersteunen van diverse regionale projecten op het gebied van palliatieve zorg.

Contactpersonenoverleg

Jaarlijks is er 3 keer overleg van het Netwerk met de contactpersonen van de bij het Netwerk aangesloten organisaties.

In het contactpersonenoverleg wordt informatie uitgewisseld over palliatieve zorg en wordt gesproken over afstemming en optimalisatie van deze zorg. Daarnaast worden er vanuit dit overleg activiteiten/projecten op het terrein van palliatieve zorg geïnitieerd.

Meerjarenbeleidsplan

In samenwerking met de contactpersonen en management van de deelnemende organisaties en het bestuur van het Netwerk Palliatieve Zorg is eind 2021 het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2022-2025 vastgesteld. Klik hier voor het digitale bestand.

Model beleidsplan palliatieve zorg

Als leidraad voor het opzetten van een beleidsplan palliatieve zorg heeft het Netwerk een format ontwikkeld. Het model beleidsplan treft u hier: Model beleidsplan palliatieve zorg

Meer informatie