X
Brainstorm meerjarenbeleid Netwerken Palliatieve Zorg

 

Regio 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard en Oss-Meierijstad-Uden

De Netwerken palliatieve zorg regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard en regio Oss-Meierijstad-Uden vormen al sinds de jaren 2001 en 2003 een samenwerkingsverband van zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en huisartsenzorg die palliatieve zorg bieden in de beide regio’s. Bij de start van beide Netwerken is door de deelnemende organisaties een  zelfevaluatie  palliatieve zorg uitgevoerd . Op basis van de resultaten van de zelfevaluatie is een eerste agenda/jaarplan opgesteld. Tijdens de contactpersonen overleggen zijn deze jaarplannen ieder jaar opnieuw aangevuld en bijgesteld.

Met alle ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en de te verwachte ontwikkelingen de komende jaren heeft het Netwerk besloten een meerjarenbeleidsplan op te stellen. In samenwerking met alle partners van het Netwerk! Hierbij moet de opgebouwde samenwerking, expertise en resultaten beschikbaar zijn en blijven voor de leden van het Netwerk.

Belangrijke bronnen die worden geraadpleegd zijn:

  • Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2018)
  • Het advies van de Danktank Netwerken Palliatieve Zorg (2018)
  • Landelijke trendanalyse PZNL (2020)

Het doel van het meerjarenbeleidsplan is te komen tot een gezamenlijk gedragen visie en missie voor de palliatieve zorg in de genoemde regio’s. Het meerjarenbeleidsplan geeft richting aan de uitvoering van de verschillende doelstellingen van het Netwerk en een beschrijving van hoe te komen tot een samenhangend geheel van activiteiten binnen het werkgebied van de beide Netwerken.

Visie en Missie

 

Voorzet voor een visie en missie van het Netwerk Palliatieve Zorg regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard. De visie is grotendeels overgenomen van NPZ Arnhem de Liemers. Missie is afgeleid van missie van de projecten in de wijk De Ruwaard Oss en Juiste Zorg Op Juiste Plek regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard.

 

Visie

Vrijwilligers, zorg- en hulpverleners betrokken bij de palliatieve zorg handelen vanuit gemeenschappelijke kernwaarden en principes, zoals beschreven in het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland. Interprofessionele en inclusieve samenwerking (waarbij ieders kwaliteiten worden gehoord en benut) op lokaal en (boven)regionaal niveau vormen de basis voor de samenwerkingsrelaties. Palliatieve zorg is onderdeel van de reguliere zorgverlening en waar nodig is specialistische expertise beschikbaar. Het Netwerk streeft continu naar optimalisatie en innovatie van de regionale transmurale persoons-gerichte palliatieve zorg in de breedste vorm (zorg, onderwijs en onderzoek) volgens de geldende richtlijnen. De context doet ertoe!

Missie

Iedere burger in de regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard heeft toegang tot eenduidige informatie over palliatieve zorg en het aanbod.

De palliatieve zorg voor mensen waarbij het aan de orde is, is toegankelijk en beschikbaar op de plek van diens voorkeur, is van goede kwaliteit en sluit aan op de wensen en behoeften. De mens voert zelf de regie en wordt hierin op een passende wijze ondersteund.

Vragenlijst t.b.v. meerjarenbeleid Netwerk Palliatieve Zorg

Neem contact op

T: 06 - 45 48 77 35
E: info@netwerkpalliatievezorg.info

 

Centrum voor Levensvragen

T: 06 - 22 72 71 10

Ons adres

Postbus 77
5240 AB  Rosmalen

Consultatie Palliatieve Zorg

regio DBBW: 06 23 48 53 68

buiten kantooruren 0900 297 16 16

regio OMU 0413-40 22 29

buiten kantooruren 0413-404040 

(via receptie Bernhoven)